bussines5

Case-ledarskapscoachning

Case – Ledarskapsprogram

Skräddarsytt ledarskapsprogram


Resultat: samsyn, stärkt samarbete, ökat engagemang och tydlighet i ledarskapet

Bakgrund

Ett medelstort svenskt företag önskade ett ledarskapsprogram för att ge ledarna samma grund att arbeta utifrån samt ge ledarna möjlighet att lära tillsammans och utbyta erfarenheter.

Utmaning

Ett ledarskapsprogram som var skräddarsytt för företaget och i linje med företagets vision, värderingar och mål.
Konkreta verktyg för att underlätta i vardagen som ledare
En mer sammansvetsad ”ledarkår”

Lösning

Nära samarbete med kunden för att klargöra ambition och målsättning med programmet.
Ett program med såväl grupputveckling som individuell coachning.
Pedagogik med växelvis teori och övningar för ökad inlärning
Uppgifter mellan träffarna
Löpande utvärdering tillsammans med kunden av programmet

Resultat

Högre engagemang hos medarbetarna
Gemensam syn och förankring av företagets värderingar och ledarskapsfilosofi.
Ökad samverkan mellan ledarna i det dagliga arbetet
Ledare med ökad självkännedom om det egna ledarskapet och beteenden.
Individuella utvecklingsplaner för samtliga ledare.


Case – Ledningsgruppsutveckling

Stärka samarbete och samsyn

Resultat: stärkt vi-känsla med positivt, öppet klimat som ledde till ökat resultat

Bakgrund

Företaget skall vända sitt negativa resultat och öka resultatet med 20% under nästkommande år. Det har gjorts en stor omorganisation och nya processer har implementerats. Målet är att öka försäljning och kundnöjdhet samt att bevara och öka befintlig kundstock.Utmaning

Man jobbar inte enligt sin värdering ”Tillsammans gör vi livet lättare”
Alla jobbar isolerat i sina enheter
Avsaknad av vi-känsla
Otydligt ledarskap
Ledningsgruppen stöttar inte varandra mot gemensamma mål
Lågt erfarenhetsutbyte

Lösning

Stödja gruppen i att ta fram värdeorden för vad ledarskapet inom företaget skall stå för
Stärka självkänsla, identifiera och ta fram den egna inre kompass för att kunna leda sig själv
Höja den egna medvetenheten om sig själv, sina antagande och beteenden
Skapa en stark vi-känsla i ledningsgruppen, öppna upp för naturliga kommunikationsvägar för stöd i ledarfrågor
Etablera triader för bestående lärande
Ge dem färdigheter i ett ”modernt” ledarskap dvs coachande, positivt förhållningssätt, verktyg att leda sig själva och stödja varandra

Resultat

Redan efter tre tillfällen skapas ett positivt och öppet klimat mellan ledarna
Organisationen och resultatet påverkas positivt
Ökad kommunikation och förståelse i ledningsgruppen och i organisationen
Konkreta verktyg i att stötta varandra och se och ta tillvara på synergier
Verksamhetens mål i fokus
Stark vi-känsla upplevs
Kontinuerliga mötes triader skapas med syfte att öka erfarenhetsutbytet och lärande i ledarfrågor.Case – Ledarskapscoachning

Individuell coachning
Resultat: VD gick från 83% nöjdhet till 92% i medarbetarundersökningen av hennes ledarskap Bakgrund

Individuell coachning av VD.Utmaning

Risk för avhopp i ledningsgruppen
Ansträngd relation mellan ledningsgrupp och VD
VD otydlig i sitt ledarskap och i sin kommunikation
Undermålig kommunikation med medarbetare
Underprestation och felprioriteringar avseende arbetsuppgifter
Höga prestationskrav
Avsaknad av tydligt ledarskap
På väg att lämna arbetsplatsLösning

Sex månaders coachning
Fokus på det inre ledarskapet, kommunikation, närvaro och aktivt lyssnande
Utveckling av karaktärsstyrkor i ledarskapetResultat

VD fick ökad självinsikt och därmed större trygghet
Fokuserade på styrkor och möjligheter
Skapade större tydlighet i sitt ledarskap
Gick från 83% nöjdhet till 92% i medarbetarundersökningen av hennes ledarskap.