bussines5

365- personligt ledarskapsutbildning

Vi erbjuder en utvecklingsprocess som löper över 12 mån. Grunden i hela processen är att du som person utvecklas med fokus på din roll som ledare. Du gör jobbet med suport från processen.

Kärnan i processen är att du utvärderar dig själv och företaget/verksamheten, därefter sätter du personliga mål för din process.Arbetet sker parallt med din dagliga verksamhet med företaget och blir på detta sätt praktisk och direkt tillämpad i din verksamhet.

Din process blir unik och speglar dina behov, du sätter upp målen, med stöd styr du mot uppsatta mål.

Lönsamhet är naturligtvis alltid målet i företag och motiverande ledarskap skapar bra förutsättningar för ökad lönsamhet.

Utvärdering

Utvärdering av företaget/verksamheten:
t.ex. styrkor & svagheter, affärsplaner, marknadsplaner, personalplaner, utvecklings planer, nulägesanalys, omvärldsbevakning, handlingsplaner mm

Utvärdering av dig som ledare:
t.ex. är personalen delaktig och ansvarstagande, ger du dem befogenheter, vilka är dinna styrkor & svagheter, din lyhördhet och förmåga att ge och ta emot feedback, skapa balans mellan arbete och privatliv, beslutsfattning och handlingskraft, får du din personal att växa i sina arbetsroller, konflikthantering, 

Sätta mål

Verksamhetens mål:
t.ex. sälj & marknad, företagsorganisation & processer, produkter & tjänster, personal & utveckling etc. utformade efter dina behov.

Personliga mål för:
t.ex. balans mellan privatliv och arbete, vad vill du utveckla hos dig själv som ledare etc. utformade efter dina behov.

Programmet hjälper dig att

Stärka och öka ditt självförtroende

Öka din motivation

Granska dina attityder, beteenden och vanor

Göra skriftliga handlingsplaner

Utveckla team arbete

Din utveckling som ledare ger många positiva resultat för företaget, vårt upplägg bidrar till att öka din lönsamhet!

Den individuella coachningen tjänar som en förberedelse för dig att utföra egen teamcoachning.

Efter detta program kan du involvera t.ex. en ledningsgrupp eller arbetsgrupp för att nå nedåt i organisationen med det du lärt om motiverande ledarskap.

Programmets inehåll

Inledning och analys fasen:
- 4 möten x 2 tim
- analys DISC- kombination beteende och drivkrafter
- nuläges analys privat - företag personlighet själv skattning
- livshjulet
- företags hjulet
Planering och utförande:
10 möten x 2 tim
- ökad effektivitet och ledarskaps förmåga
- Balans privat-företag
- livshjulet
- företags hjulet
- korta långa mål
- brister
- styrkor
- potentiala utvecklings faktorer arbete-privat


återkoppling och avslut:
4 möten x 2 tim


( 4*2) inledande definition, målsättning, nuläge och analyser- (10*2) planering och strukturer för utförande-processen- ( 4*2) återkoppling och avstämningar-(2*2) avslut

vi träffas 20ggr totalt min tid 1,5+1 tim ca 2375kr/ggr ca 47.500kr
DISC+Morot analyser: 5000kr
totalt för ett år 52.500kr
- nuläges analys privat - företag personlighet
- ökad effektivitet och ledarskaps förmåga
- Balans privat-företag
- livshjulet
- företags hjulet
- korta långa mål
- brister
- styrkor
- potentiala utvecklings faktorer arbete-privat


Hemläxor och literatur tips
Underlag för nyckeltal verksamhet och privatbestämma vad, hur,när varför vi skall göra: agenda

vad: arbeta med att utveckla Anders ledarskap-privatliv

hur: Coachning och ledarskaps processer

när: Under ett års tid 12 månader

varför: MÅLET MED 

 Målsättning forts!

mötet:
vi gick igenom ovanstående punkter och Anders känns på!
- Process beskrivning
- Analys DISC + Drivkrafter
- BSC
- WBS
- privatliv och arbetsliv pappa-man/VD-coachUtvärdering av verksamhetens nuläge och behov
Utvärdering av personligt nuläge och behov
Coachningmöten
Upprättande av handlingsplaner med kortsiktiga och långsiktiga mål, 10-10-10
Individuellt anpassade litteratur och hemläxor som stödjer din process
Regelbunden uppföljning mot uppsatta mål och handlingsplan

Ett program som pågår under 12 månader:

mail: nils@senterak.se