bussines5

HLP Holistiskt ledarskapsprogram

Vi erbjuder en utvecklingsprocess som löper över 12 mån. Grunden i hela processen är att du som person utvecklas med fokus på din roll som ledare. Du gör jobbet med suport från processen.

Kärnan i processen är att du utvärderar dig själv och företaget/verksamheten, därefter sätter du personliga mål för din process.Arbetet med din process sker parallt med din dagliga verksamhet med företaget och blir på detta sätt praktisk och direkt tillämpad i din verksamhet.

Din process blir unik och speglar dina behov, du sätter upp målen, med stöd styr du mot uppsatta mål.

Lönsamhet är naturligtvis alltid målet i företag och motiverande ledarskap skapar bra förutsättningar för ökad lönsamhet.

Utvärdering

Utvärdering av företaget/verksamheten:
t.ex. styrkor & svagheter, affärsplaner, marknadsplaner, personalplaner, utvecklings planer, nulägesanalys, omvärldsbevakning, handlingsplaner mm

Utvärdering av dig som ledare:
t.ex. är personalen delaktig och ansvarstagande, ger du dem befogenheter, vilka är dinna styrkor & svagheter, din lyhördhet och förmåga att ge och ta emot feedback, skapa balans mellan arbete och privatliv, beslutsfattning och handlingskraft, får du din personal att växa i sina arbetsroller, konflikthantering, 

Sätta mål

Verksamhetens mål:
t.ex. sälj & marknad, företagsorganisation & processer, produkter & tjänster, personal & utveckling etc. utformade efter dina behov.

Personliga mål för:
t.ex. balans mellan privatliv och arbete, vad vill du utveckla hos dig själv som ledare etc. utformade efter dina behov.

Programmet hjälper dig att

Stärka och öka ditt självförtroende

Öka din motivation

Granska dina attityder, beteenden och vanor

Göra skriftliga handlingsplaner

Utveckla team arbete

Din utveckling som ledare ger många positiva resultat för företaget, vårt upplägg bidrar till att öka din lönsamhet!

Den individuella coachningen tjänar som en förberedelse för dig att utföra egen teamcoachning.

Efter detta program kan du involvera t.ex. en ledningsgrupp eller arbetsgrupp för att nå nedåt i organisationen med det du lärt om motiverande ledarskap.

Programmets inehåll

Utvärdering av verksamhetens nuläge och behov
Utvärdering av personligt nuläge och behov
Coachningmöten
Upprättande av handlingsplaner med kortsiktiga och långsiktiga mål, 10-10-10
Individuellt anpassade litteratur och hemläxor som stödjer din process
Regelbunden uppföljning mot uppsatta mål och handlingsplan

Ett program som pågår under 12 månader:

mail: nils@senterak.se